Les Unitats

Les unitats són els grups d’edat en els quals ens dividim a l’agrupament a la hora de conviure i fer activitats.

Cada unitat treballa en base a uns objectius específics per a la seva edat i per el grup en concret. D’aquesta manera, cadascú va assolint els valors i creixent any rere any al passar per les diferents unitats, tot formant part de la gran família que és el cau!

Follets (6-8 anys)

És l’edat de la màxima il·lusió per la descoberta, pel joc i pel somni. Els infants surten per primer cop de casa i comencen a descobrir els altres. Així aprenen a viure en col·lectivitat i a ésser alhora persones més autònomes. Molts hàbits que adquireixen en aquesta etapa seran per a tota la vida.

 

 

Llops (9-11 anys)

És l’edat entusiasta de l’expressió i la creativitat,on la imaginació és al servei del joc i de les activitats. Les nenes i nens aprenen a conviure en grup i a treballar en equip. Comencen a tenir els seus propis valors i es consoliden els hàbits que van formant la seva personalitat.
 

 

 

Raiers (12-14 anys)

 

És l’edat de l’afirmació d’un mateix, on el desig de projectes i de reptes es fa més present. Els nois i les noies desenvolupen el caràcter, les actituds i la capacitat de viure conjuntament i enriqueixen la seva personalitat. La implicació en els projectes potencia el seu compromís personal.

 

 

Pioners (15-17 anys)

 

És el temps decisiu per als ideals, per a les preguntes i les ambicions. Noies i nois perfilen i concreten les seves responsabilitats. Són ells i elles els veritables protagonistes de la vida de la unitat: en són membres actius, i el grup pren una gran importància.

 

Clan (17-18 anys)

Aquesta etapa es desenvolupa en grups reduïts de joves amb una finalitat formativa, que treballen amb força l’autogestió, tot duent a terme un projecte propi. Es parteix de la idea que els i les joves tenen consolidats aquests valors a partir de les experiències viscudes en les anteriors etapes. A partir d’aquí els i les joves passen a l’acció liderant el seu procés de desenvolupament personal.
En el cas del nostre agrupament, aquesta etapa la dividim en dos anys i des d’aquí, el qui ho vulgui, s’encamina a l’engrescador repte de ser cap.

UMA(des de que deixes al cau en endavant)

És la Unitat de Membres Antics, formada per aquelles persones que han format part del Terra-Nova.
Tot i no tenir ja una vida tant activa en relació amb l’agrupament, sempre participen en els esdeveniments importants i donen un cop de mà en qualsevol cosa que es necessiti: fent d’intendents a campaments, ajudant a algun cau,… Sempre els tenim al nostre costat!